PRIVACY NOTICE

www.k2eventservices.be (“de Website”) wordt beheerd door K2 Partner bvba. De Website wordt aangeboden vanuit België door K2 Partner bvba.  (“onze” en “wij”). Wij zijn een in België gevestigd bedrijf. We zijn gevestigd in de Moulinstraat,4  8670 Koksijde,, en ons BTW nummer is BE0632.679.134. Per e-mail kun je ons bereiken op kathy@k2eventservices.be

Het is mogelijk dat dit beleid af en toe wordt gewijzigd door het bijwerken van deze pagina. Wij raden u daarom aan om deze pagina regelmatig te raadplegen om u van eventuele wijzigingen te vergewissen en na te gaan of deze voor u aanvaardbaar zijn.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

In het algemeen kan u deze website gebruiken zonder ons gegevens te verstrekken. Op bepaalde pagina’s vragen wij u echter om persoonsgegevens mee te delen.

De gegevens die wij verzamelen zijn vermeld op de betreffende pagina’s van deze website en kunnen het volgende omvatten:

uw naam en contactgegevens, met inbegrip van uw post- en e-mailadres, uw functie (in het geval u deze website gebruikt namens uw werkgever), uw telefoonnummer(s);
Sommige gegevens die wij verzamelen worden beschouwd als persoonsgegevens, zijnde gegevens die op u betrekking hebben en op basis waarvan u geïdentificeerd kan worden. Wij verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens over uw ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, of seksuele geaardheid.

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

Wij kunnen de persoonsgegevens die wij verzamelen gebruiken voor een van de volgende doeleinden:

u registreren op onze website en het beheren van onze websitediensten (met inbegrip van om inlichtingen met betrekking tot onze vennootschap, onze producten of onze diensten);
ons in staat stellen onze producten en onze diensten te evalueren, te herzien en te verbeteren;
interne archivering;
marketingdoeleinden

Hoe verzamelen wij deze persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op verschillende manieren, met inbegrip van:

wanneer u ons deze gegevens verstrekt via deze website; en
wanneer u ons belt of met ons contact neemt via een andere weg dan deze website.
Wij kunnen uw persoonsgegevens die wij via deze website verzamelen, combineren met informatie die u ons op een andere wijze verstrekt of die derden ons verstrekken. Wij kunnen die informatie bewaren in een gecombineerde gegevensbank of in verschillende afzonderlijke gegevensbanken. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan voor het beoogde doel noodzakelijk is of voor de periode die bij een eventuele overeenkomst of bij wet is voorzien. Wij verzamelen geen bovenmatige hoeveelheid persoonsgegevens die niet relevant zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verzameld.

Aan wie delen wij uw persoonsgegevens mee?

Wij zullen persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken, behalve:

wanneer deze gegevens noodzakelijk zijn om onze werknemers, medewerkers, agenten, onderaannemers, leveranciers toe te laten ons een dienst te verstrekken of namens ons een taak te verrichten (met inbegrip van het verstrekken van marketingondersteuning, het verrichten van marktonderzoek of het verstrekken van klantendiensten, of promotionele acties);
wanneer wij van mening zijn dat de mededeling van persoonsgegevens aan andere vennootschappen, financiële instellingen of instellingen ter handhaving van de wet noodzakelijk of wenselijk is in het kader van fraudepreventie of opsporing ervan;
aan onze professionele adviseurs;
aan de koper of potentiële koper van onze vennootschap;
indien het noodzakelijk is om onze legitieme belangen na te streven; of
indien het bij wet is vereist of toegestaan.
Elke verspreiding door ons van uw persoonsgegevens aan een zorgvuldig geselecteerde derde of aan één van de derden vermeld in bovenstaande lijst, is in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet. Wij verzekeren er ons immers van dat er contractuele bepalingen zijn voorzien die er voor zorgen dat derden:

uw persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan degene die wij hebben vastgelegd en overeenkomstig de doeleinden beschreven in dit beleidsdocument, en
de beveiligingsvoorzieningen hebben getroffen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen een niet toegelaten verwerking ervan en tegen onopzettelijk verlies of vernietiging van of schade aan uw persoonsgegevens.
Indien wij uw persoonsgegevens meedelen aan derden met maatschappelijke zetel buiten de Europese Economische Ruimte, dan delen wij deze persoonsgegevens niet mee vooraleer we maatregelen genomen hebben om er voor te zorgen dat uw persoonsgegevens dezelfde mate van bescherming genieten als van ons wordt vereist ingevolge de Belgische privacywet.

Wij zullen alle voorzorgsmaatregelen treffen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ons te verzekeren dat onze werknemers en medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens een gepaste vorming volgen zodat zij deze gegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met dit beleid en met onze verplichtingen onder de Belgische privacywet.

Mailinglijsten en voorkeuren

Indien u niet langer wenst mailings of promotionele aanbiedingen te ontvangen, dan kan u zich uitschrijven (“opt-out”) onderaan de mail door op “uitschrijven” te klikken of uw voorkeuren te wijzigen; of door te mailen naar kathy@k2eventservices.be.

Hoe een kopie te verkrijgen van uw persoonsgegevens of hoe deze te wijzigen?

Onder de Belgische privacywet heeft u het recht details te vragen van uw persoonsgegevens die wij bewaren. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan 40 dagen nadat wij een dergelijk verzoek hebben ontvangen. Als u een dergelijk verzoek wilt indienen, neem dan contact met ons op, per brief naar K2 Partner, Moulinstraat ‘, 8670 Koksijde.

Links

Deze website kan links bevatten naar andere websites en andere websites kunnen links bevatten naar deze website. Ofschoon wij ons uiterste best doen om erop toe te zien dat de links op onze website uitsluitend leiden naar websites die onze beveiligings- en vertrouwelijkheidsnormen delen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de bescherming en vertrouwelijkheid van gegevens die u via andere websites heeft verstrekt nadat u deze website heeft verlaten. Wees heel voorzichtig en raadpleeg de privacyverklaring die op de betreffende website van toepassing is.